Fluktuace zaměstnanců: Proč je důležité ji snižovat a jak se počítá?

Fluktuace zaměstnanců
Co se v článku dozvíte? 🔍

Fluktuace zaměstnanců je jev, kdy se lidé často přidávají nebo odcházejí z práce v organizaci. Tento jev může mít významné dopady na organizaci, včetně finančních ztrát, narušení pracovního procesu, snížení produktivity a neefektivního využívání zdrojů.

Proto věnujeme pozornost tomuto tématu a snažíme se snižovat fluktuaci zaměstnanců v organizacích. V tomto článku se věnujeme důvodů fluktuace a několika způsobům, jak ji snížit.

Co je fluktuace zaměstnanců 🔄

Fluktuace zaměstnanců je měřítko, které udává počet zaměstnanců, kteří opustí firmu a počet zaměstnanců, kteří přicházejí do firmy. Jedná se o obvyklý jev, který se vyskytuje v každé organizaci.

Vysoká fluktuace zaměstnanců mnohdy stojí firmu značné finanční ztráty. Nejen proto je důležité snažit se ji snížit.

Výpočet fluktuace zaměstnanců 🔢

Pro výpočet fluktuace zaměstnanců se používá následující vzorec:

Fluktuace zaměstnanců = (Počet zaměstnanců, kteří odešli během období / Průměrný počet zaměstnanců v průběhu období) x 100

Například:

Firma má 100 zaměstnanců na začátku období a 10 z nich odešlo během období, zatímco firma najala 10 nových zaměstnanců, pak průměrný počet zaměstnanců v průběhu období bude 95 ((100 + 90)/2) a fluktuace zaměstnanců bude 10,53% ((10/95) x 100).

To znamená, že každý rok organizace ztrácí více než 10% svých zaměstnanců.

Běžná míra fluktuace zaměstnanců, co je v normě? ✅

Běžná míra fluktuace zaměstnanců se může lišit v závislosti na odvětví, velikosti organizace, geografické oblasti a jiných faktorech. Nicméně, obecně se považuje za přijatelné, pokud je míra fluktuace zaměstnanců nižší než 10% ročně.

Pokud je míra fluktuace větší než 10%, mohou být organizaci způsobeny značné náklady na nábor a školení nových zaměstnanců, snížení produktivity a ztráta znalostí a zkušeností, které zaměstnanci přinášejí do organizace.

Nicméně, některá odvětví mají přirozeně vyšší míru fluktuace zaměstnanců, jako jsou například restaurace, hotely, maloobchod nebo průmysl, kde je práce často sezónní, nejistá nebo fyzicky náročná. V těchto odvětvích může být míra fluktuace zaměstnanců až kolem 20% ročně považována za přijatelnou.

Je také důležité brát v úvahu, že některé typy fluktuace zaměstnanců mohou být pozitivní, jako je například dobrovolný odchod nekvalitních nebo nevhodných zaměstnanců, kteří způsobují napětí v týmu nebo snižují výkonnost organizace.

Pokud organizace udrží své klíčové zaměstnance, kteří přinášejí hodnotu do firmy, může míra fluktuace být i vyšší, tak aby to negativně neovlivnilo výkonnost firmy.

Jaká je fluktuace zaměstnanců v ČR 🇨🇿

Fluktuace zaměstnanců v České republice se v posledních letech zvýšila a pohybuje se kolem 14 – 15%, což je nad průměrem EU.

Nicméně, míra fluktuace se může lišit v závislosti na odvětví, regionu a velikosti organizace.

Například ve velkých mezinárodních korporacích může být míra fluktuace nižší, zatímco v menších organizacích nebo v odvětví s nízkou platovou úrovní může být míra fluktuace vyšší.

Důvody fluktuace zaměstnanců

Existuje mnoho důvodů, proč zaměstnanci opouštějí organizaci.

Níže uvádíme některé z hlavních důvodů:

Neuspokojivé pracovní podmínky

Zaměstnanci mohou opustit firmu, pokud mají neuspokojivé pracovní podmínky. To může zahrnovat špatnou kvalitu práce, špatné vedení, nízkou mzdu nebo nedostatečné zdravotní a bezpečnostní podmínky.

Kariérní růst

Fluktuace zaměstnanců kariérní růst
Na fluktuaci zaměstnanců mají vliv i zhoršené možnosti kariérního růstu

Mnoho zaměstnanců hledá příležitosti pro kariérní růst. Pokud firma nedokáže nabídnout dostatečné možnosti růstu, zaměstnanci mohou hledat jiné příležitosti u jiných zaměstnavatelů.

Neefektivní vedení

Neefektivní vedení může být také důvodem, proč zaměstnanci opouštějí organizaci. Pokud zaměstnanci nejsou spokojeni s vedením a pocitem, že se nedostatečně podílejí na rozhodování, mohou hledat jinou práci.

Konflikty na pracovišti

Konflikty na pracovišti jsou také častým důvodem, proč zaměstnanci opouštějí organizaci. Tyto konflikty jsou způsobené například neshodami s nadřízenými, šikanou na pracovišti nebo nesouladem s kolegy.

Typ Popis fluktuace zaměstnanců
DobrovolnáZaměstnanec opouští firmu z vlastního rozhodnutí.
NezaměstnanostZaměstnanec opouští firmu kvůli neuspokojivým pracovním podmínkám.
NedobrovolnáZaměstnanec je propuštěn kvůli porušení pracovních pravidel, snížení počtu pracovních míst nebo jinému důvodu způsobenému organizací.
SezónníZaměstnanci pracují pouze v určitém období, jako například v turistickém průmyslu nebo zemědělství.
SíťováZaměstnanci se rozhodují opustit firmu kvůli nabídce lepších pracovních příležitostí u jiného zaměstnavatele.
SouvisejícíZaměstnanci opouštějí firmu kvůli rodinným, zdravotním nebo jiným osobním důvodům.
Tabulka fluktuace zaměstnanců

Jak snížit fluktuaci zaměstnanců ⬇️

Existuje několik způsobů, jak organizace mohou snížit fluktuaci zaměstnanců a udržet si své zaměstnance dlouhodobě:

Zlepšení pracovních podmínek

Zlepšení pracovních podmínek může pomoci snížit fluktuaci zaměstnanců. To může zahrnovat například zlepšení kvality práce, zvýšení mzdy nebo zlepšení zdravotních a bezpečnostních podmínek.

Nabídnutí kariérního růstu

Organizace by měly nabídnout svým zaměstnancům příležitosti kariérního růstu. To může zahrnovat například školení, mentoring nebo možnosti postupu.

Zlepšení vedení

Zlepšení vedení může také pomoci snížit fluktuaci zaměstnanců. Organizace by měly zajistit, aby se zaměstnanci cítili respektovaní a zapojení do rozhodování.

Řešení konfliktů na pracovišti

Organizace by měly být aktivní při řešení konfliktů na pracovišti. To může zahrnovat například vypracování zásad, které definují, jak řešit konflikty, a poskytnutí podpory pro řešení konfliktů.

Výhody snížení fluktuace zaměstnanců ✅

Snížení fluktuace zaměstnanců může mít pro organizaci mnoho výhod:

Finanční úspory

Snížení fluktuace zaměstnanců může pomoci organizaci ušetřit peníze na nákladech spojených s náborovými procesy a školením nových zaměstnanců.

Zlepšení produktivity

Stálá pracovní síla může pomoci zlepšit produktivitu organizace, protože zaměstnanci se lépe orientují v pracovních procesech a přispívají k většímu pracovnímu nasazení.

Zlepšení firemní kultury

Snižování fluktuace zaměstnanců mnohdy vede k vytvoření lepší firemní kultury. Zaměstnanci se mohou cítit více spojeni s organizací a jsou více motivováni k práci.

Zlepšení reputace organizace

Organizace s nízkou fluktuací zaměstnanců mohou mít lepší reputaci, protože ukazují, že se starají o své zaměstnance a nabízejí jim stabilní pracovní podmínky.

Vyšší loajalita zákazníků

Organizace s loajální pracovní silou mohou také získat větší loajalitu zákazníků, protože zaměstnanci, kteří pracují v organizaci dlouhodobě, mají tendenci být více zapojeni do práce a poskytovat lepší zákaznickou službu.

V jaké profesi je nejmenší míra fluktuace zaměstnanců

Nejnižší míra fluktuace zaměstnanců bývá většinou v profesích, které vyžadují speciální vzdělání nebo dovednosti, jsou dobře placené a nabízejí vysokou míru stability a profesního růstu.

Mezi takové profesní skupiny patří například lékaři, právníci, inženýři, IT specialisté a další profesní skupiny v oblasti výzkumu a vývoje. Tyto profesní skupiny zároveň spadají do skupiny nejlépe placených prací.

Vysoká míra proměnlivosti zaměstnanců v organizaci může mít negativní dopad na výkonnost a stabilitu organizace. Neustálé hledání nových zaměstnanců, jejich školení a začlenění do týmu může být nákladné a časově náročné.

Ztráty způsobené odchodem kvalifikovaných zaměstnanců mohou mít také negativní vliv na image firmy a na její schopnost přilákat nové talenty na trh práce. Proto je důležité, aby organizace měly stabilní tým zaměstnanců a aby se snažily udržovat své zaměstnance spokojenými a motivovanými.

Závěr

Fluktuace zaměstnanců je pro firmu značným problémem, který musíte řešit. Existuje mnoho důvodů, proč zaměstnanci opouštějí organizace, a existuje několik způsobů, jak organizace mohou snížit fluktuaci zaměstnanců.

Snížení fluktuace zaměstnanců může organizacím přinést mnoho výhod, jako jsou finanční úspory, zlepšení produktivity a reputace organizace.

❓Nejčastější dotazy

✅  Jak dlouho trvá, než organizace zaregistruje problémy s fluktuací zaměstnanců?

To závisí na organizaci a na tom, jak aktivně sledují fluktuaci zaměstnanců. Některé organizace pravidelně sledují fluktuaci zaměstnanců, zatímco jiné se mohou dozvědět o problémech až po odchodu klíčových zaměstnanců.

✅  Jak organizace mohou identifikovat příčiny fluktuace zaměstnanců?

Organizace mohou identifikovat příčiny fluktuace zaměstnanců prostřednictvím průzkumů zaměstnanců, exit interview s odcházejícími zaměstnanci, analýzou dat o fluktuaci zaměstnanců a sledováním trendů na trhu práce.

✅  Jak organizace mohou řešit konflikty na pracovišti?

Organizace mohou řešit konflikty na pracovišti například prostřednictvím vypracování zásad pro řešení konfliktů, poskytnutí školení pro zaměstnance a nadřízené, kteří mají řešit konflikty, a poskytnutí podpory pro řešení konfliktů.

✅  Jak organizace mohou zlepšit pracovní podmínky svých zaměstnanců?

Organizace mohou zlepšit pracovní podmínky svých zaměstnanců například zvyšováním platů, poskytováním benefičních balíčků, jako jsou zdravotní pojištění a penzijní plány, a zajištěním rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.

✅  Jaký je rozdíl mezi fluktuací zaměstnanců a rotací zaměstnanců?

Fluktuace zaměstnanců zahrnuje odchody zaměstnanců z organizace a není nahrazována novými zaměstnanci. Rotace zaměstnanců zahrnuje přesun zaměstnanců v organizaci, takže organizace stále zaměstnává stejný počet zaměstnanců.

✅  Jaké jsou nejčastější důvody, proč zaměstnanci opouštějí firmy?

Nejčastější důvody, proč zaměstnanci opouštějí organizace, zahrnují neuspokojivé pracovní podmínky, nedostatečnou možnost kariérního růstu, nedostatek uznání a ocenění, špatný management a nesoulad s hodnotami organizace.

✅  Jak organizace mohou udržet své klíčové zaměstnance

Organizace mohou udržet své klíčové zaměstnance prostřednictvím poskytování příležitostí pro kariérní růst a rozvoj, zvyšování platů a poskytování benefičních balíčků, jako jsou zdravotní pojištění a penzijní plány, a poskytování zpětné vazby a uznání úspěchů a přínosů zaměstnanců.

5/5 - (24 hodnocení)
Sdílejte:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Tým Webiště
Tým Webiště

Pro všechny naše čtenáře článek připravil Tým Webiště.cz

Vybrané

Nejčtenější články

Platové tabulky

Platové tabulky

Pokud hledáte práci nebo jste zaměstnavatel, určitě se setkáváte s pojmem platové tabulky. V tomto článku se podíváme na to, co jsou platové tabulky a